24 ოქტომბერს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების ყრილობას 50 მდე დარგობრივი ასოციაციის 150 ზე მეტი დელეგატი ესწრებოდა, ხოლო ონლაინ პლატფორმით ყრილობას დაესწრო 130 მონაწილე.

24 ოქტომბერს მთაწმინდის პარკის ანდერვილ კლუბის(Underwheel Club) ღია სივრცეში სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების ყრილობა გაიმართა. ყრილობაში 50 მდე დარგობრივი ასოციაციია მონაწილეობდა. ყრილობას 150 ზე მეტი დელეგატი ესწრებოდა, ხოლო ონლაინ პლატფორმით ყრილობას დაესწრო 130 მონაწილე. ყრილობას ესწრებოდნენ პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ვლადიმერ კახაძე და ჯანდაცვის კომიტეტის წევრი ბატონი ლევან კობერიძე. ყრილობას ონლაინ ესწრებოდა ჯანდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე ქ-ნ. თამარ გაბუნია.

ყრილობა მიეძღვნა სამედიცინო საზოგადოებისთვის პრობლემურ საკითხებს. განხილულ იქნა ექიმთა უფლებები და სამედიცინო დახმარების ხარისხის გაუმჯობესების გზები. წარმოდგენილ იქნა კონკრეტული სამოქმედო გზები , რომლებიც არსებული კანონმდებლობის პირობებშიც უზრუნველყოფენ დარგობრივი ასოციაციებისთვის იმ ფუნქციების მინიჭებას, რაც გახდება საფუძველი, რომ მათ ისეთივე როლის შესრულება შესძლონ სამედიცინო სფეროში , რასაც პროფესიული ასოციაციები ასრულებენ სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. ყრილობაზე მიღებულ იქნა დასკვნითი რეზოლუცია, რომელიც ექვს პუნქტს მოიცავს და მასში ასახულია ის მოკლე და გრძელვადიანი ნაბიჯები, რაც უნდა გადადგას სახელმწიფომ, რათა მოხდეს სამედიცინო დახმარების ხარისხის გაუმჯობესება და ექიმთა და პაციენტთთა უფლებების დაცვა.

ყრილობამ დაამტკიცა შემდეგი რეზოლუცია:

2020 წლის 24 ოქტომბრისყრილობისრეზოლუცია

ვაცნობიერებთრასამედიცინოდარგისწარმომადგენლებისპასუხისმგებლობასქვეყანაშიჯანმრთელობისდახმარებისხარისხისამაღლებისდასამედიცინოდარგისგანვითარებისსაქმეში, ასევემხედველობაშივიღებთიმგარემოებებს, რაცუკანასკნელიწლებისმანძილზექვეყანაშიშეიქმნაექიმებისადმიდამოკიდებულებისკუთხით, აუცილებლადმიგვაჩნიაგადაუდებლადგატარდესშემდეგიღონისძიებები:

მოკლევადიანპერსპექტივაში:

1. აუცილებლადმიგვაჩნიაეფექტიანინაბიჯებისგადადგამა, რითაცუნდაგაიმიჯნოსსამედიცინოშეცდომასამედიცინოდანაშაულისგან, რისსაშუალებასდღევანდელიკანონმდებლობაციძლევა, კერძოდ:

  • დაუყოვნებლად, ყველაკლინიკისდაჯანდაცვისსამინისტროსდონეზე, უნდაშეიქმნასკლინიკურიეთიკისკომიტეტებიშესაბამისიდარგობრივიასოციაციებისმონაწილეობითდაგანისაზღვროსამკომიტეტებისრეგლამენტი;

(საქართველოსკანონიჯანმრთელობისდაცვისშესახებ, მუხლი 62)

  • ნებისმიერისამედიცინოშემთხვევისშეფასებადაშემდგომისაქმისაღძვრაანექიმისპასუხისმგებლობა, შეიძლებადადგესმხოლოდამკომიტეტებზესაქმისგანხილვისშემდეგ.

2. უკიდურესაუცილებლობასწარმოადგენს, სამედიცინოსფეროსწარმომადგენლებთანმიმართებაშიზედმიწევნითიქნასდაცულიუდანაშაულობისპრეზუმფციადასასამართლოსგადაწყვეტილებისდა/ანსაკითხისყოველმხრივიშესწავლისგარეშე, თუნდაცეჭვისდონეზეანდაზარალებულისსიტყვებისგამოყენებისსაფუძველზე, არმოხდესსამედიცინოსფეროსწარმომადგენლებისდამნაშავეებადწარმოჩენა.

3. ქვეყანაშისამედიცინოდახმარებისხარისხისამაღლებისთვისდაუყოვნებლადუნდაგანხორციელდესშემდეგიღონისძიებები:

ა. სასწრაფოდშედგესიმქვეყნებისჩამონათვალი, რომელთამიერმიღებულისამედიცინოდახმარებისგაიდლაინები/პროტოკოლებისგამოყენებაარისდაშვებული (მსგავსიმიდგომაგამოყენებულიაფარმაცევტულსფეროში).

ბ. პოლიფარმაციისშემცირებისფარგლებშისაქართველოშიარუნდამოხდესისეთიფარმაცევტულიპროდუქტისმედიკამენტებადრეგისტრაცია, რაცაშშ-ისდაევროკავშირისმიერმედიკამენტადაღიარებულიარარის

გრძელვადიანპერსპექტივაში:

4. სავალდებულოდუნდაგატარდესსაკანონმდებლოცვლილებები, რაცგახდებასაფუძველი, რომგაძლიერდესდარგობრივიასოციაციებისროლიდაიმგვარიფუნქციებიმიენიჭოსმათ, რასაცპროფესიულიასოციაციებიასრულებენსხვაგანვითარებულქვეყნებში. ამმიზნით, სამედიცინოასოციაციებისგაერთიანებაგამოთქვამსმზადყოფნას, შესთავაზოსმთავრობასდაპარლამენტს, რათაგააქტიურდესურთიერთთანამშრომლობადაშეიქმნასრამდენიმემიმართულებითთემატურიჯგუფები, როგორიცაა: მედიცინისმუშაკებისადაპაციენტებისუსაფრთხოებისდაუფლებებისდაცვა; სამედიცინოდახმარებისხარისხისკონტროლიდაუწყვეტიპროფესიულიგანათლება.

5. სამედიცინოპერსონალსღირსეულიხელფასიუნდაჰქონდეს! მივმართავთმთავრობასწინადადებით, რომჯანმრთელობისსახელმწიფოპროგრამებიშედგესიმპრინციპით, რომსამედიცინოპერსონალისმინიმალურიხელფასიგათვალისწინებულიიყოსისევე, როგორცესხდებაოჯახისექიმისგუნდისხელფასისშემთხვევაში, რაცპირველადიჯანდაცვისსახელმწიფოპროგრამაშიაასახული.

6. უნდამოხდესახალგაზრდაექიმებისადარეზიდენტებისთვისსპეციალურიმხარდამჭერიპროგრამებისშექმა, რათასამედიცინორესურსებიიყოსმუდმივადდახარისხიანადგანახლებადი.

Share This